คำสั่ง กอก.รุ่น ๒ ที่ ๑/๒๕๕๘
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กอก.รุ่น ๒
-----------
                               อาศัยอำนาจตามระเบียบข้อบังคับ กอก.รุ่น ๒ ว่าด้วยการบริหารงานภายในและสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๓ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ และจากมติในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง เลือก พันตำรวจเอก สมหมาย  อุปถัมภ์  เป็นประธานกรรมการบริหาร กอก.รุ่น๒ แทน พันตำรวจเอก สมบูรณ์  หอมนาน ซึ่งครบวาระ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินกิจกรรมของรุ่นเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ประธานกรรมการจึงแต่งตั้งสมาชิกเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารดังมีรายชื่อต่อไปนี้ คือ 
                            ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร กอก.รุ่น ๒
๑.  
พลตำรวจตรี
สมชาย เกาสำราญ
๒. 
พันตำรวจเอก
ปราโมทย์ อ่อนปาน
                           คณะกรรมการบริหาร กอก.รุ่น ๒
๑. 
พันตำรวจเอก
สมหมาย  อุปถัมภ์ ประธานกรรมการ
๒. 
พันตำรวจเอก
ประยูร ศาลาทอง รองประธานกรรมการ
๓. 
พันตำรวจเอก
พงศกร เศรษฐวชิรา รองประธานกรรมการ
๔. 
พันตำรวจเอก
ชัยสิทธิ์ ดีสุข  กรรมการ
๕. 
พันตำรวจเอก
จรูญ อุชุภาพ กรรมการ
๖. 
พันตำรวจเอก
บัณทิต อ่อนสาคร กรรมการ
๗. 
พันตำรวจเอก
ธนิต เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ
๘. 
พันตำรวจเอก
กฤชตย ธราสิทธิ์ กรรมการ
๙. 
พันตำรวจโท
นิติวุฒิ อุทปา กรรมการ
๑๐. 
พันตำรวจโท
ณรงค์ หมื่นอภัย กรรมการ
๑๑. 
พันตำรวจโท
ชยกร อินทรีย์ กรรมการ
๑๒. 
พันตำรวจโท
ปราโมทย์ ดอนหว่างไพร กรรมการ
๑๓. 
พันตำรวจโท
สมบูรณ์ ยอดทอง เลขานุการ/ประชาสัมพันธ์
                           คณะกรรมการผู้มีอำนาจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรุ่น ๒ ใน ๓ ท่าน ประกอบด้วย
๑. 
พันตำรวจเอก
สมหมาย  อุปถัมภ์
๒. 
พันตำรวจเอก
ปราโมทย์ อ่อนปาน
๓. 
พันตำรวจเอก
พงศกร เศรษฐวชิรา
                        โดยให้คณะกรรมการบริหารร่วมกันบริการงานและดำเนินกิจกรรมของรุ่น ตามระเบียบข้อบังคับ กอก.รุ่น ๒ ว่าด้วยการบริการงานภายในและสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙ และข้อ ๒๐ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย
                            สั่ง ณ วันที่   ๑๔  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘
พันตำรวจเอก สมหมาย อุปถัมภ์
                          (สมหมาย อุปถัมภ์)
                          ประธานกรรมการบริการ กอก.รุ่น ๒