คำสั่ง กอก.รุ่น ๒ ที่ ๑/๒๕๕๖
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กอก.รุ่น ๒
-----------
                               อาศัยอำนาจตามระเบียบข้อบังคับ กอก.รุ่น ๒ ว่าด้วยการบริหารงานภายในและสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๓ ข้อ ๕ ข้อ ๖และข้อ ๗ และจากมติในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่องเลือก พันตำรวจเอก สมบูรณ์  หอมนาน เป็นประธานกรรมการบริหาร กอก.รุ่น๒ แทนพันตำรวจเอก ปราโมทย์ อ่อนปาน ซึ่งครบวาระ ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินกิจกรรมของรุ่นเป็น   ไปตามระเบียบ  ข้อบังคับ   ประธานกรรมการจึงแต่งตั้งสมาชิกเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารดังมีรายชื่อต่อไปนี้ คือ 
                            ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริการ กอก.รุ่น ๒
๑.   พันตำรวจเอก  ดร.จักรพงษ์  วิวัฒน์วานิช
๒.   พันตำรวจเอก สมชาย เกาสำราญ
๓.   พันตำรวจเอก ไพโรจน์ กุจิรพันธ์
๔.  พันตำรวจเอก สัมฤทธิ์ เกตุแย้ม
๕.  พันตำรวจเอก ปราโมท อ่อนปาน
๖.  พันตำรวจเอก สมหมาย  อุปถัมภ์
๗.  พันตำรวจเอก สมปอง สุขเอี่ยม
๘.  พันตำรวจเอก อดิศร ด้วงพูล
๙.  พันตำรวจเอก ฉัตรมงคล  แก้วประเสริฐ
๑๐.  พันตำรวจโท ดร.นาวิน วงศ์รัตนมัจฉา
                           คณะกรรมการบริหาร กอก.รุ่น ๒
๑.  พันตำรวจเอก สมบูรณ์ หอมนาน ประธานกรรมการ
๒.  พันตำรวจเอก คะนอง ไข่ทา รองประธานกรรมการ
๓.  พันตำรวจเอก วิเชียร ชุ่มชิต รองประธานกรรมการ
๔.  พันตำรวจเอก ชัยสิทธิ์ ดีสุข  รองประธานกรรมการ
๕.  พันตำรวจเอก บัณทิต อ่อนสาคร กรรมการ
๖.  พันตำรวจเอก ปรีชา ไชยวุฒิ กรรมการ
๗.  พันตำรวจเอก เสรีย์ มุสิกะไชย กรรมการ
๘.  พันตำรวจเอก พยุง คงแจ้ง กรรมการ
๙.  พันตำรวจโท ประเสริฐศักดิ์  จันทร์ประเทศ กรรมการ
๑๐.  พันตำรวจโท เอนก สิงหา กรรมการ
๑๑.  พันตำรวจโท ประทวน  พวงจำปา กรรมการ
๑๒.  พันตำรวจโท สมควร ฉายเพชร กรรมการ
๑๓.  พันตำรวจโท สุชาติ วรรณา กรรมการ
๑๔.  พันตำรวจโท วรภัทร ทาดวงตา กรรมการ
๑๕.  พันตำรวจโท ธีรพงษ์ สุริยะลังกา กรรมการ
๑๖.  พันตำรวจโท สมคิด หมั่นงาน กรรมการ
๑๗.  พันตำรวจโท ประเสริฐ  ไชยถา กรรมการ
๑๘.  พันตำรวจโท นพรัตน์ ขัดเงางาม กรรมการ
๑๙.  พันตำรวจโท อภิชาติ ป้องปัด กรรมการ
๒๐.  พันตำรวจโท ทองหล่อ เหล่าวานิช กรรมการ
๒๑.  พันตำรวจโท ชูศักดิ์ พูลสวัสดิ์ กรรมการ
๒๒.  พันตำรวจโท อิทธิพล เพี้ยงจันทร์ กรรมการ
๒๓.  พันตำรวจโท ธวัช พรหมใจ  กรรมการ
๒๔.  พันตำรวจโท หล่าย ต้นเขียว กรรมการ
๒๕.  พันตำรวจโท พิรุณ ธรรมลังกา กรรมการ
๒๖.  พันตำรวจโท ชัยทอง คำอ้าย  กรรมการ
๒๗.  พันตำรวจโท หญิงศุภรดา   วิจารณ์ กรรมการ
๒๘.  พันตำรวจโท ณรงศ์ หมื่นอภัย กรรมการ/เลขานุการ
๒๙.  พันตำรวจโท หญิง สุดาลักษณ์ บุญเคลือบ  กรรมการ/ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐.  พันตำรวจโท ปกรณ์ หวั่นชัยศรี กรรมการ/เหรัญญิก
๓๑.  พันตำรวจโท ดุสิต ศรีจันทร์ กรรมการ/ผู้ช่วยเหรัญญิก
๓๒.  พันตำรวจโท บุญรัตน์ เจียมวิจิตรกร กรรมการ/ประชาสัมพันธ์
๓๓.  พันตำรวจโท สมบูรณ์ ยอดทอง กรรมการ/ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
                        โดยให้คณะกรรมการบริหารร่วมกันบริการงานและดำเนินกิจกรรมของรุ่น ตามระเบียบข้อบังคับ กอก.รุ่น ๒ ว่าด้วยการบริการงานภายในและสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙และข้อ ๒๐ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย
                            สั่ง ณ วันที่   ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖
พันตำรวจเอก สมบูรณ์ หอมนาน
                          (สมบูรณ์ หอมนาน)
                   ประธานกรรมการบริการ กอก.รุ่น ๒